apartamente noi bucuresti
Facebook MilitariResidence

Tombola

Castigatorii Tombolei:

Buioc Aurelian Constantin, Str. Rezervelor, nr. 54, bloc 8

Pepel Ilie Mihai, Strada TIneretului, nr. 13, bloc 1

Petculescu Mihai Alexandru, Strada Rezervelor, nr. 54, bloc 7

 

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“TOMBOLA MILITARI RESIDENCE”

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

Art.1.Organizatorul campaniei intitulate"TOMBOLA MILITARI RESIDENCE"(denumita in cele ce urmeaza “TOMBOLA”), este:

- Dl. ROBU IULIAN, de cetatenie romana, inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 11184,

Denumit in cele ce urmeaza “ORGANIZATORUL”.

Adresa de corespondenta a organizatorului este: sat Roșu, str. Rezervelor nr. 70, bl. 1, ap 3, comuna Chiajna, jud. Ilfov.

PREAMBUL

Campania "TOMBOLA MILITARI RESIDENCE" este un program promotional, in scopul promovarii si vanzarii apartamentelor si garsonierelor situate in ansamblul rezidential “Militari Residence” (denumit in continuare “Complexul”)  si se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care recomandă/au achizitionat un apartament/garsoniera in complex (denumite in continuare “Clienti”) si, consta in oferirea unor premii, pentru fiecare persoana declarata castigatoare, in conditiile prezentului Regulament.

Termenii specifici utilizati in cadrul acestui Regulament si in materialele de comunicare sunt definite astfel:

Campanie = sistemul de premiere al persoanelor fizice care participa la campanie, ce se desfasoara in perioada 09 iunie 2015 – 30 aprilie 2016;

Biroul de Vanzari =adresa de corespondenta a Organizatorului si locatia unde se afla urna din care se va extrage numele castigatorilor, precum si de unde se pot solicita si obtine formularele de recomandare.

Participanti = persoanele fizice care au achizitionat un apartament/garsoniera in complexul “Militari Residence”, in perioada desfasurarii Campaniei sau care recomanda Complexul “Militari Residence”, recomandare care se finalizeaza cu achizitia unui apartament/garsoniera in Complex de catre persoana interesata de achizitionarea unui apartament/garsoniera in Complex.

Premiu = cele trei autovehicule descrise in Capitolul 6, acordate la finalizarea campaniei, categoriilor de persoane stabilite prin Regulament.

Mijloace de publicitate: site:www.militari-residence.ro, adresa de Facebook: Militari Residence alese de Organizator pentru aceasta Campanie.

 

CAPITOLUL 2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Art. 2. Termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de desfasurare a Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”) au caracter final si obligatoriu pentru toti participantii la Campanie, fara nicio exceptie. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Art. 3. Organizatorul isi rezerva dreptul exclusiv de a modifica sau schimba termenii si conditiile  prezentului Regulament de desfasurare al Campaniei, prin intocmirea unui act aditional. Modificarile vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare, prin grija Organizatorului, fara a fi obligat sa notifice in mod expres toate persoanele participante la Campanie, asupra modificarilor intervenite. In acest sens, Participantii la Campanie se obliga sa consulte in mod constant Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei, in vederea luarii la cunostinta a eventualelor modificari intervenite pe parcursul desfasurarii Campaniei.

Art. 4. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand in perioada de desfasurare a Campaniei, prin accesarea gratuita a site-ului : www.militari-residence.ro , pe adresa de Facebook –Militari Residence, la Biroul de Vanzari, precum si la cerere, in mod gratuit, printr-o solicitare scrisa, trimisa prin posta, la adresa de corespondenta a Organizatorului, mentionata mai sus in Regulament.

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art.5.Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, de cetatenie romana, cu varsta de peste 18 ani, care au achizitionat un apartament/garsoniera in Complex, in perioada de desfasurare a Campaniei, precum si oricaror persoane fizice care recomanda Complexul “Militari Residence” persoanelor interesate de achizitionarea unui apartament/garsoniera in Complex, recomandare care se finalizeaza cu achizitia de catre persoana interesata a unui apartament /garsoniera in cadrul Complexului.

Art.6. Nu pot participa la campanie:

-          Reprezentantii Organizatorului, precum si sotul/sotia sau rudele de gradul I si II, cu vreunul din reprezentantii Organizatorului;

-          Angajatii partenerilor Organizatorului, precum si sotul/sotia  sau rudele de gradul I si II cu angajatii acestuia;

Art. 7. Prin participarea la Campanie, participantii confirma intelegerea, cunoasterea si acceptarea prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei si isi exprima acordul  deplin in privinta acestuia, participarea la prezenta Campanie, implicand obligativitatea respectarii prevederilor Regulamentului in cauza.

 

CAPITOLUL 4. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Art.8.Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si cu legile aplicabile in vigoare si este un program promotional, in scopul promovarii si vanzarii apartamentelor/garsonierelor situate in Complexul rezidential “Militari Residence” si consta in oferirea de premii participantilor la Campanie, respective pentru fiecare achizitie facuta in perioada de desfasurare a Campaniei sau, pentru fiecare recomandare facuta de un tert unei persoane interesate în achiziționarea unui apartament/garsoniera in Complex finalizata prin achizitionarea unui apartament/ garsoniera în Complex și care sunt declarati câștigători în cadrul extragerii finale.

 

CAPITOLUL 5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Art.9.Campania se desfasoara in intervalul 09 iunie 2015 – 30 aprilie2016 .

Art.10. In situatia in care Organizatorul se decide sa modifice perioada de desfasurare a campaniei, in sensul de a scurta sau prelungi durata acesteia, modificarile vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea lor in vigoare, in conditiile cap. 2 art. 3 din prezentul Regulament.Organizatorul va anunta pe toti posibilii participanți, care întrunesc condițiile descrise la cap. 3 art. 5 din Regulament și care au cumpărat sau au recomandat un cumpărător în perioada 09.06.2015 – 19.06.2015, prin e-mail sau prin afisarea unei liste a acestora pe site-ul www.militari-residence.ro, pentru ca aceștia să-și poată fructifica șansa de a paricipa la tombolă.

Art.11.Premiile oferite in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.

 

CAPITOLUL 6. PREMIILE ACORDARE IN CADRUL CAMPANIEI

Art. 12.Premiile acordate de Organizator la sfarsitul Campaniei sunt reprezentate de 3 (trei) autovehicule marca Dacia Logan, in valoare totala de 86.290,35 (optzecișiașemiidouăsute nouăzecileișitreizecișicincibani) LEI.

 

CAPITOLUL 7. PROCEDURA DE PARTICIPARE SI  DE ACORDARE A PREMIILOR

Art. 13.Premiile se acorda exclusiv persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani si au achizitionat un apartament/o garsoniera in Complexul “Militari Residence”, in perioada de desfasurare a campaniei, precum si terțelor personae care recomadă complexul ”Militari Residence”  persoanelor interesate de achiziționarea unei locuințe, iar acestea din urmă achiziționeaza efectiv una aprtament/o garsonieră din Complex.

Art. 14. Persoanele care recomandă Compexul ”Militari Residence” și doresc să beneficieze de aceste premii, au obligația de a se prezenta la Biroul de Vânzări situat în sat Roșu, str. Rezervelor nr. 70, bl. 1, ap 3, comuna Chiajna, jud. Ilfov, împreună cu persoana interesată de achiziționarea unei locuințe, pentru a completa un formular de recomandare conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, individualizat prin serie și număr, pus la dispoziție în mod gratuit, de catre reprezentanții Organizatorului.

Art. 15.La tombolă vor intra doar persoanele care recomandă Complexul ”Militari residence”, pe baza formularelor de recomandare completate la Biroul de Vânzări din sat Roșu, str. Rezervelor nr. 70, bl. 1, ap 3, comuna Chiajna, jud. Ilfov, împreună cu persoana interesată să achiziționeze o locuință numai în măsura în care persoana interesată achioziționeaza efectiv un apartament/o garsonieră din Complex..

Art. 16.În situația în care persoana interesată de achiziționarea unei locuințe nu încheie efectiv un contract de vânzare cumpărare pentru un apartament/ o garsonieră din Complex, persoana care recomandă nu va participa la Tombolă, formularul de recomandare completat de acesta nefiind validat.

Art. 17.Persoanele care achiziționează un apartament/o garsonieră în perioada de desfășurare a Campaniei sunt înscrise automat la tombolă.

Art. 18.La finalizarea Campaniei, respectiv, la data de 30 aprilie 2016, ora 10.00, va avea loc extragerea celor trei castigatori ai Campaniei “TOMBOLA MILITARI RESIDENCE”.

Art. 19.Castigatorii premiilor sunt asteptati sa isi revendice premiile de la adresa de corespondenta a Organizatorului, in termen de 30 de zile de la efectuarea extragerii, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.

Art. 20. Premiile care se acorda de catre Organizator, sunt supuse impozitarii potrivit legislatiei romane in vigoare, orice alte obligatii de orice natura ar fie acestea, fiind in sarcina exclusiva a participantului care a castigat premiul .

 

CAPITOLU L 8. FORTA MAIORA

Art.20. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea acestuia, din motive independente de vointa sa, care il pun pe Organizator in imposibilitatea reala de a-si mai indeplini obligatiile asumate ferm prin prezentul Regulament.

Art.21. Daca, pe parcursul desfasurarii Campaniei, intervine vreun caz de forta majora, Organizatorul va fi exonerat de indeplinirea obligatiilor sale, pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata.

Art.22. Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice acesta aspect participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia primului caz de forta majora.

Art. 23.Cazul de forta majora va fi comunicat pe pagina de website a Organizatorului.

 

CAPITOLUL 9. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

Art. 24.Prezenta Campanie poate inceta in cazul in care apare vreun eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna marirea bugetului alocat acestei Campanii.

Art, 25.Prezenta Campanie poate inceta inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, independent de vointa sa, de a continua programul acesteia.

 

CAPITOLUL 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 26. Organizatorul este operator de date cu caracter personal, autorizat in temeiul Legii 677/2001 privind protectia datelor, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sub nr. 11184.

Art. 27. Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei nu vor fi dezvaluite tertilor si nici partenerilor Organizatorului.

Art.28. Prin furnizarea datelor cu caracter personal, participantii la Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc ca oricare din datele cu caracter personal furnizate de acestia Organizatorului, sa fie pastrate si prelucrate de Organizator si de persoanele desemnate de acesta, in vederea unor potentiale informari ulterioare, validari, atribuiri de premii, precum si  a derularii oricaror comunicari publicitare sau de informare,viitoare, derulate de Organizator.

Art. 29.Organizatorul se obliga sa asigure securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate,ale tuturor participantilor la Campanie.

Art. 30. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute deLegea 677/2001 privind protectia datelor, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa de corespondenta a Organizatorului .

Art.31. Organizatoruleste obligat sa comunice solicitantului masurile luate, persoanele carora le-au fost dezvaluite informatiile cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii scrise, semnate si datate ale persoanei vizate.

Art. 32.Daca participantii la Campanie nu solicita in mod expres, inseamna ca isi exprima acordul neechivoc cu privire la colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal furnizate la momentul inscrierii in Campanie.

 

CAPITOLUL 11. TAXE SI IMPOZITE

Art.33.Organizatorul se obligasa calculeze si sa retina toate sumele de bani datorate cu titlu de impozit pentru premiile oferite, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala, in legatura cu premiul, nu vor cadea in sarcina Oganizatorului, acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului premiului.

 

CAPITOLUL 12. LITIGII

Art.34. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la  Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila..

Art. 35.Daca nu este posibila solutionarea pe cale amiabila a litigiilor aparute intre Organizator si participant/i, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

CAPITOLUL 13. CONTESTATII

Art. 36.Sesizarile si contestatiile cu privire la eventualele nerespectari, din partea Organizatorului, a prevederilor prezentului regulament, trebuie depuse la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 de ore de la data primirii premiilor, orice sesizare ulterioara nefiind luata in considerare. Intervalul urmator, de 15 zile calendaristice de la data primirii sesizarii/contestatiei, este destinat solutionarii acesteia.

Art. 37. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei.

Persoanele care au achizitionat apartamente in perioada 09.06.2015-19.06.2015 port participa la tombola:

 

SELARU CATALINA RAMONA
STANCU GEORGEL si STANCU GEORGIANA
TUDOR DANIEL si TUDOR GINA
COSTIN GHEORGHE-NICOLAE
MOISE DANIEL si MOISE ALINA NICOLETA
COJOCARU MIHAI
IONESCU ANDREI
SIRMA EMIL
CHIRICA ALEXANDRU si CHIRICA DANIELA
VODISLAV ION DRAGOS
DOBRE RADU-ARITON si DOBRE JANINA-IULIANA
CERNAT IOANA DENISA
BABES MARIA
STOENESCU IONEL MARIAN
VARDI DAN
LUPU FLORENTIN
BOBOC FLORENTINA DENISA
MARCA PAULA
DUMITRASCU ADINA FLORENTINA
MINDROC OCTAVIAN NICOLAE
CONSTANTIN ION DORIAN
PETRESCU SIMONA IOANA
ADOMNITEI LAURA MONICA
VASILIU MARIA
ROSU MARIAN
NEACSU SIMONA FLORENTINA
MARZA FLORIN GABRIEL
NASTASE MARIAN
ENE FLORENTINA
BALKAN ONUR, ZAULET ELENA-ANDREEA
TANASE DOINITA
DANAILA CATALIN-DUMITRU
DINU MARIUS EMILIAN
IUGA PERISOR
LAZA MARIAN CRISTIAN
PARASCHIV GEORGIANA CLAUDIA
HAGIANU ADRIAN

Decizie numire comisie

Proces verbal rezultat tombola

Vezi originalul regulamentului